ناآرامي هاي‌عربي:‌ ريشه هاي‌اجتماعي ‌در ‌بستر ‌تاريخي
تاریخ انتشار : 1396/6/1

بروز و گسترش قیام های فراگیر در اواخر 2101 در کشورهای عربی خاورمیانه که از آن با عنوان ناآرامیهای عربی یاد میشود یکی از مراحل حساس تاریخی منطقه به حساب میآید. با تمرکز بر روی شعارهای معترضین در طول ناآرامیهای مورد بحث مشخص خواهد شد که عمده نارضایتی جوامع عربی ریشه در نابسامانیهای سیاسی-اقتصادی این کشورها دارد. بررسی تاریخ خاورمیانه بیانگر آن است که وضعیت سیاسی-اجتماعی جوامع عرب در طول تقریبا یک سده اخیر برآیندی از اتصال محیطهای داخل و خارج است؛ این ارتباط به گونه ای درهم تنیده میباشد که امکان جدایی آنها قابل تصور نیست. به عبارت دیگر، شرایط درونی این دولتها از یک سو ناشی از کاستیهای داخل و از سویی دیگر متأثر از محیط بین الملل می باشد بر این اساس، برای فهم کامل چرایی بروز قیامهای عربی ضروری است ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولتهای عربی به عنوان یک کلیت در بطن روابط بین الملل مورد واکاوی قرار گیزرد. در این راستا، با توجه به اشتراکات سیاسی، فرهنگی، هویتی و اقتصادی جوامع عربی و سرشت چندگانه ناآرامی های مورد بحث سسیاسی، اجتماعی، اقتصادی مقاله حاضر از منظر جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل به بررسی موضوع پرداخته است.

برای مطالعه اصل مقاله به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید.

 

فایل های پیوستی
ناآرامی های عربی
این فایل 110 بار دانلود شده است
موارد مرتبط
ارسال نظر