نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام
این مقاله پس از بررسی تعاریف و برداشت‌های مهم از بنیادگرایی اسلامی در ادبیات معاصر جامعه‌شناسی دین، با اتخاذ رویکردی جامعه‌شناختی و با روش توصیفی- تحلیلی به نقش اساسی تغییرات اجتماعی حاصل از برخورد جامعة مسلمان با پدیدة مدرنیته و مدرنیزاسیون می‌پردازد.
تاریخ انتشار : 1397/5/30

 بر اساس دیدگاه و فرضیة انتخاب‌شده در این مقاله، پیامدهای مدرنیته در جوامع اسلامی یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز بنیادگرایی بوده ‌است. عوامل فرعی دیگری نیز در پیوند با ایفای نقش مدرنیته بررسی شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: عصبیت قومی و عربی، نبود مردم‌سالاری، نبود تحصیلات متعارف دینی و برخی رویدادهای منجر به بازگشت دین در کشورهای مختلف اسلامی. مقاله سپس به زمینه‌های کنونی موجود در جهان اسلام برای بنیادگرایی اشاره دارد و تداوم چنین گرایشاتی را بر پایة داده‌های تاریخی پیش‌بینی می‌کند.

دکتر حسین هوشنگی
استادیار گروه فلسفه دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)

جهت دریافت اصل مقاله به فایل ضمیمه مراععه بفرمایید.

موارد مرتبط
اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل
اسلام سیاسی بعد از بهار عربی: کشاکش جهاد و دمکراسی
مرکز رصد فتواهای تکفیری وابسته به دار الافتاء مصر
فایل های پیوستی
ارسال نظر