مقایسه تأثیر سیرتحول فکری ـ تشکیلاتی برکنشگری حزب‌الله لبنان و اخوان‌المسلمین مصر
جنبش‌های اسلامی معاصر از جمله جنبش‌های ضد هژمونیکی محسوب می‌شوند که در فرآیند تکاملی آن‌ها، برخورداری از ایدئولوژی، رهبری کاریزماتیک و تشکیلات سازمانی منسجم در ماهیت کنشگری آنان حائز اهمیت است.
تاریخ انتشار : 1397/6/1

ایدئولوژی، تعیینکننده آرمان و استراتژی جنبشهای اسلامی است که در جذب تودهها و آماده نمودن آنان برای کنش فعالانه مؤثر است. در این راستا نقش رهبری در تدوین، تفسیر و تحول ایدئولوژی از یک‌سو و برپایی تشکیلات سازمانی منسجم و منعطف، جهت هدایت و جذب تودههای مردمی به سمت کنش دینی ـ سیاسی قابل توجه است. با توجه به اینکه دو جنبش اخوانالمسلمین و حزبالله از جمله جنبشهای اسلامی هستند که سابقه چند دهه فعالیت سیاسی ـ تشکیلاتی دارند اما به نظر میرسد که جنبش حزبالله لبنان به دلیل بهرهمندی از مؤلفههایی چون ایدئولوژی انعطاف‌پذیر، ساختار تشکیلاتی منسجم، رهبری کاریزماتیک و استراتژیهای عملگرایانه نسبت به اخوانالمسلمین در جذب تودههای مردمی و تأثیرگذاری بر عرصه قدرت سیاسی، کنش فعالانهتر و مؤثرتری را از خود به نمایش گذاشتهاست.

جهت دریافت اصل مقاله به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید.

سمیه حمیدی 1؛ پیمان زنگنه2
1دانشگاه بیرجند- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم سیاسی
2مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

موارد مرتبط
رهبر اخوان المسلمین مصر باز هم به حبس ابد محکوم شد
بررسی برخی از دیدگاه های احمد الریسونی رئیس جدید اتحاد العلماء
پس از حذف قرضاوی؛آیا زمان تجزیه اخوان المسلمین فرا رسیده است؟
ارسال نظر