ریشه های پیدایش و رشد جریان های تکفیری در آسیای جنوب غربی
تاریخ انتشار : 1397/8/9
منبع : مسلمنا ,

منشأ پیدایش جریان تکفیری و عواملی که موجب رشد آن شده اند نیازمند کاوش و بررسی دقیق است؛ درواقع این جریان دارای دو دوره پیدایش و گسترش است؛ هرچند در پیدایش آن تفکرات افرادی چون احمد بن حنبل تا ابن قیّم جوزیه نقش داشته اند اما مهم ترین عامل و مقطع اوج گیری آن را باید زمانی دانست که غرب به سردمداری بریتانیا این جریان را ابزار مناسبی برای تأمین منافع خود یافت و درنتیجه با ایجاد اتحاد بین آن ها و نهاد قدرت، نه تنها تکفیر را از موضع ضعف خارج کرد بلکه زمینه توسعه آن را در جنوب غرب آسیا فراهم ساخت.

البته وجود زمینه های اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی- اجتماعی، ثروت های نفتی، عالمان بی پروا و جاهلان مقدس مآب، سرعت و دایره گسترش تکفیر را افزایش داد و غلو و محترم نشمردن حریم مقدسات مذهبی از سوی برخی از گروه های منتسب به شیعه، باورپذیری ادعاهای تکفیری ها را تسهیل کرد و در گام بعد توجه غرب را برای استفاده از آن ها برای ایجاد تنش و اختلافات مذهبی به خود معطوف ساخت؛ مقاله حاضر به روش کتابخانه ای و توصیفی عارضه تکفیر را در بین اهل سنت و شیعیان مورد کالبدشکافی قرار داده است.

نویسندگان:

دکتر سیدمحمد حسینی: دانشیار دانشگاه تهران

 آقای علی محمودی: کارشناس ارشد دانشگاه تهران

 خانم زینب محمودی: دانشجوی دکترا دانشگاه تهران

 

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام - سال پنجم، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1394.

موارد مرتبط
داعش بهانه ای برای اسلام هراسی مدعیان دموکراسی و حقوق بشر
نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی دربارۀ جهاد ابتدایی با تکیه بر آیۀ 5 سورۀ توبه
ظرفیت سنجی تهدید جریان تکفیری در حوزه جهان اسلام
فایل های پیوستی
ارسال نظر