اقتصاد سياسي تروريسم: مورد داعش
پژوهش حاضر در صدد بررسي اقتصاد سياسي داعش و چگونگي تامين منابع مالي آن است.
تاریخ انتشار : 1397/8/26
منبع : مرکزاطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ,

ا توجه به اينکه نگرش سيستم هاي خطي ديگر پاسخگوي پرسش هاي پيش روي پژوهشگران اقتصاد سياسي بين الملل نخواهد بود، مقاله حاضر با تکيه بر رهيافت تئوري شبکه پيچيده و با توسل به دو مدل «جهان کوچک» و «فاقد معيار» آن، به دنبال بررسي شبکه گسترده تامين منابع مالي گروه هاي تروريستي نوظهور فارغ از نگرش هاي سنتي در اقتصاد سياسي است. فرضيه اصلي مقاله حاضر آن است که کارگزاران ضدسيستمي در روابط بين الملل همانند داعش به کارکرد سيستم مديريت نظم کمک کرده و از آنها در جهت تغيير نقاط هدف راهبردي استفاده مي شود. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که رهيافت شبکه ما را قادر مي سازد تا با تکيه بر معرفت شناسي نوين، رد ساختار مبتني بر هويت ثابت و مفروض، بتوان دو الگوي نظم جهاني و منطقه اي و منطقه اي سه گانه ژئوپليتيک، ژئواکونوميک و ژئوکالچر را بر مبناي منطق فازي در تحليل هاي اقتصاد سياسي تروريسم وارد کرد و بر اين اساس، به يک اقتصاد سياسي کثرت گرا به لحاظ تجربي و تئوريک شکل داد..

جهت دریافت کل  مقاله  به فایل پیوستی مراجعه کنید.

موارد مرتبط
تکاپوی داعش برای یافتن روزنه آغاز فعالیت در پاکستان
محل تولید نسل تروریسم: «زندان های قسد» پایگاه های جدیدی برای جذب داعشی ها
مقابله با داعش نیازمند جنگ اطلاعاتی است
فایل های پیوستی
30813942806111
این فایل 33 بار دانلود شده است
ارسال نظر