مرتبطات
نقد مفهوم توحش در اندیشه داعش وگروه های تکفیری
میراث شوم، قسمت پنجم: مقدسات مسلمین، لگدمال جهل وهابیت
میراث شوم، قسمت چهارم: آمریکا عامل اصلی قدرت یابی جریان های تکفیری
میراث شوم، قسمت سه: تلاش برای احیاء خلافت اسلامی
میراث شوم، قسمت دو: جریان های تکفیری در عصر حاضر
ارسال نظر