مرتبطات
همه علمای اهل سنت: تکفیر، یک اندیشه گمراه است
عالم اهل سنت فلسطینی: وهابیت عامل تفرقه و گمراهی امت اسلام
تحریم حج از سوی مفتی لیبی
نقد مفهوم توحش در اندیشه داعش وگروه های تکفیری
نقد دیدگاه داعش و جریان های تکفیری در تعامل با مخالفین
ارسال نظر