مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
تاریخ انتشار : 1395/2/28

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در سال 1369 هجري شمسي به دستور مقام معظم رهبري و انتصاب دبير كل و اعضاي شوراي عالي از سوي معظم له آغاز به كار كرد.

شوراي عالي مجمع، در اولين گام، اساسنامه و ساختار مجمع را تصويب نمود و اركان آن را بر سه اساس علمي و فرهنگي و ارتباطات داخلي و بين‌المللي بنا گذاشت. اين شورا در سال دهم فعاليت خود، استراتژي مجمع را تصويب كرد.

تدوين برنامه ريزي راهبردي از آن روي اهميت دارد كه هر چند سازماني در فعاليت‌هاي گذشتة خود موفقيت هايي داشته باشد، اما موفقيت در گذشته، هيچ تضميني براي دست يابي به موفقيت در آينده نيست. در همين راستا، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي جهت دست يابي به آرمان ها و اهداف خود، طرح جامع برنامه ريزي استراتژيك را تهيه نمود و آن را به نشست بين المللي شوراي عالي مجمع كه در تاريخ 2 و3 دي ماه 1381 در تهران برگزار شد، تقديم كرد. شوراي عالي در اين اجلاس آن را بررسي و تصويب نمود.

http://taghrib.com