معاونت بین الملل حوزه های علمیه
تاریخ انتشار : 1395/3/12


معاونت بین الملل حوزه های علمیه با هدف ایجاد رویکرد بین المللی به فعالیت های پژوهشی، آموزشی، تبلیغی حوزه های علمیه و با جهت حضور حوزه های علمیه در عرصه های جهان و ارائه دستاوردهای حوزویان به جهانیان در سال 1389.ش تاسیس شد.

این معاونت متولی تنظیم ارتباط و تعامل حوزه علمیه با مراکز و شخصیت های دیگر کشورها و به ویژه مراکز دینی و فرهنگی کشورهای خارجی است تا دیگر معاونت ها و مراکز حوزوی بتوانند دستاوردهای علمی و دینی خویش را به جهانیان عرضه کنند.

همچنین مسئولیت ایجاد توانمندی های لازم برای حوزویان جهت فعالیت بین المللی، ایجاد رویکرد بین المللی در فعایت ها و منشورات حوزه، رصد و نیازسنجی دینی و فرهنگی، ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی و حضور بخشیدن به حوزویان در عرصه بین المللی را بر عهده دارد.

اهم وظایف معاونت بین الملل حوزه :

*پیشنهاد سیاست های کلان و اجرایی، برنامه های بین المللی حوزه های علمیه جهت تصویب در شورای عالی حوزه.

*برنامه ریزی به منظور تقویت رویکرد بین المللی در نظام آموزشی، پژوهشی، و تبلیغی حوزه های علمیه.

* برنامه ریزی برای تبیین آموزه های قرآن کریم و مکتب اهل بیت (ع) در جهان و پاسخگویی به شبهات دینی در سطح بین الملل.

*برنامه ریزی به منظور گسترش و تقویت همکاری های حوزه های علمیه با اشخاص، مراکز، نهادها، سازمان های بین المللی و حوزه های شیعی خارج از کشور.

*نیاز سنجی فرهنگی دینی کشورها، شناساییفرصت­هاوزمینه­هایهمکاری علمی،فرهنگیدرعرصه­هایبین الملل.

*رصد، تحلیل، اطلاع رسانی از کلیه فعالیت های مرتبط با حوزه های علمیه تشیع و جهان اسلام و اتخاذ مواضع دقیق و بهنگام.

*برنامه ریزی و مدیریت برنامه های مهمانان خارجی حوزه های علمیه با هماهنگی سایر معاونت ها و مراجع ذی ربط.

*شناسایی فضلا و نخبگان زباندان و توانمند برای حضور در عرصه بین الملل، جهت بهره گیری از آنان توسط دستگاه های مختلف کشور.

http://hawzah-ird.ir