دانشگاه مذاهب اسلامی
تاریخ انتشار : 1395/11/14

دانشگاه مذاهب اسلامی وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است و با هدف آموزش تمامی مذاهب فقهی اسلامی تأسیس شده است. اساس‌نامهٔ این دانشگاه در سال ۱۳۷۱ مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.

ساختمان مرکزی دانشگاه و واحد خواهران آن در تهران است و شعبه‌هایی در زاهدان، سنندج و بندرعباس نیز دارد. ریاست این دانشگاه هم اکنون با حجت اسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی است.

تألیف و تقریب بیشتر بین پیروان مذاهب اسلامی و غنی‌تر ساختن بررسیهای اسلامی.
فعالیت در زمینهٔ پرورش علما و پژوهشگران ورزیده در علوم و معارف اسلامی از قبیل فقه تطبیقی، تفسیر، حدیث، کلام، عقاید، عرفان و فلسفه، تاریخ اسلام و ادیان و مذاهب.
فعالیت در زمینهٔ تربیت متخصصان دینی برای داخل و خارج از ایران در مذاهب اسلامی.
فعالیت در زمینهٔ تربیت دبیر و مدرس معارف اسلامی و قضات شایسته (جهت محاکم حقوقی و مدنی خاص‌پیروان مذاهب).
پرورش کارشناسان مطلع به امور تبلیغی و فرهنگی داخل و خارج ایران.

http://mazaheb.ac.ir