استقبال از محصولات دبیرخانه کنگره در همایش علمای جهان اسلام در سوریه
به گزارش دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری محصولات و آثار دبیرخانه کنگره در همایش علمای جهان اسلام در سوریه ارائه شد که مورد استقبال شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت.
تاریخ انتشار : 1397/11/11
ارسال نظر