پایش خبری - تحلیلی 2 جریان های افراطی و تکفیری
تاریخ انتشار : 1395/3/3

دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های افرطی و تکفیری

پایش خبری ـ تحلیلی
جریان های افراطی و تکفیری
شماره دوم
اسفند ماه 1394

فایل های پیوستی
02 پایش جریانهای تکفیری2
این فایل 120 بار دانلود شده است
ارسال نظر