مجله امت واحده - شماره 1
تاریخ انتشار : 1395/3/3

با بررسی قواعد فقهی پذیرفته شده نزد مفسران، محدثان، متکلمان و فقهای اسلام درطول یک هزار و چهارصد سال گذشته و مقایسه آن با مفاهیمی که تکفیری های عصرحاضر عرضه کرده اند، آشکار می شود که تکفیری ها منکر مجموعه ای از قواعد و مبانی ثابت اندیشه اسلامی هستند که این بیشتر از سرِ جهل یا هوا و هوس است که تأسفانه

مریبت جهان امروز را رقم زده است. این اصول عبارت اند از:

  1. اصل در مسلمانی، ایمان و اسلام است، مگر اینکه دلیل قاطعی بر کفر یا فسق وی اقامه شود. اجماع علمای اسلام و ترریح بسیاری از بزرگان سلفیه بر این است که هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند، مسلمان است و طبق قواعد فقهی، دست برداشتن از یقین سابق با گفته دیگران یا احتمال و اجتهاد از بین نمی رود. زیرا تکفیر، متکی بر دلیل نقلی است و فقط دلیل نقلی شرعیِ واضح می خواهد. 0 بر این اساس، تکفیر جز با دلیل واضح بر انکار الوهیّت یا نبوّت یا معاد یا تکذیب رسولان الهی یا انکار ضروری دین

ثابت نمی شود. این در حالی است که جری ان ها ی تکفیری با کوچک ترین شبه و کمترین دلیل و با تکیه بر اجتهادهای اشخاص کم اطلاع، دیگران را تکفیر می کنند که با روح اسلام در تضاد است.

  1. پیامبر اکرم در تعامل خود با منافقان، فقط به صر ذکر شهادتین، به مسلمان بودن آنان اقرار و به آن ملتزم بود. ایشان هی گاه آنان را تکفیر نکرد و حقو قشان را از بیت المال قطع نکرد. عدول از این قاعده و اضافه بر آنچه خداوند متعال تشریع کرده و پیامبر اسلام به آن عمل کرده است، خلا شرع و سنت پیامبر است.
  2. خلط میان کفر اکبر با کفر اصغر، خواه عقیدتی باشد یا عملی، از مهم تر ین اشکال های جریان های تکفیری است. متأسفانه بالا بردن کفر اصغر به درجه کفر اکبر، خطایی است که موجب گسترش قلمرو تکفیر و هدردادن خون مسلمانان و قتل و خشونت و اسلام هراسی می شود.
  3. سلفیه جهادی میان تکفیر و موضوعات عقیدتی دیگر ، از جمله حاکمیّت، جاهلیت، جهاد و عمل به فروع ارتباب برقرار کرده اند و تکفیر را نتیجه ضروری از » دارالکفر « و » دارالاسلام « مقیّدنبودن به اندیشه آنان می دانند. تقسیم جهان اسلام به نتایج خطرناک این اندیشه است که هی دلیل شرعی آن را تأیید نمی کند.
  4. جریان های تکفیری اموری که در فقه اسلامی برای تکفیر دیگران ناکافی است ، را، انکار می کنند و لازمه مذهب را عین مذهب » نتیجه مذهب « و » لازمه مذهب « مانند معرفی می کنند که خلط بسیار خطرناکی است و علمای اسلام در طول تاریخ ، دیگران را از آن برحذر داشته اند.
  5. جریان های تکفیری، موانع تکفیر اعم از جهل، خطا، تأویل و پیروی از دیگران را نادیده می گیرند. برخلا تکفیری ها، فقهای اسلام هر زمانی که این موانع موجود باشد، از تکفیر اشخاص در مثل چنین شرایطی خودداری می کنند.
  6. تکفیری ها این قاعده طلایی را نادیده گرفته اند که گفتار کفرآمیز به معنای تکفیرِ گوینده آن نیست؛ مگر پس از برطر شدن شبهه و موانع؛ ولی این افراد، شخری را که مرتکب گناه شود و بر آن اصرار داشته باشد کافر می پندارند. در حالی که او نزد اکثر علمای اسلام، مسلمان گناهکار است. تکفیری ها همه شخریتّ های حاکم را به صورت مطلق و بدون استثنا کافر می دانند؛ زیرا به نظر آنان، این افراد به حکومت در غیر آنچه خداوند متعال نازل فرموده است راضی شده اند. آنان همچنین شخریتّ های روحانی و بزرگان دینی را هم تکفیر می کنند؛ زیرا آنها حاکمان را تکفیر نکرده اند. از دیدگاه آنها ، هر کسی که اندیشه تکفیر بر او عرضه شده باشد و آن را نپذیرفته باشد و هر کسی که به گروه آنها نپیوسته باشد و با امیر آنها بیعت نکرده باشد، کافر است. هر کسی که به آنها پیوسته باشد و آنها را رها کرده باشد، مرتدّ و ریختن خونش حلال است. این رفتار نامید. » مارقین « و گفتار دقیقاً رفتار و گفتار خوارج است که پیامبر خدا آنها را
  7. اندیشه تکفیری این قاعده را هم باطل کرده است که در میراع عقیدتی اسلام، حکم تکفیر فقط از مجتهدی صادر می شود که اجتهاد و احاطه علمی او و ورع و عدالتش شناخته شده باشد؛ یا از سوی سازمان قضایی که شاخره های قضاوت را دارا باشد و به دستگاه های تابع خود حق صادرکردن احکام تکفیر و اجرای مجازات بر تکفیرشوندگان را داده باشد. 0

خلاصه آنکه جریان های تکفیری تمام زحمات هزارساله فقها و علما ی اسلام در تبیین مفاهیم مهمی همچون ایمان، کفر، توحید و شرک را نادیده گرفته اند و انگار های سخنی در این زمینه از های شخریتی صادر نشده است. انگار جهان اسلام به سده نخست هجری بازگشته و باید دوباره مفاهیم دینی را تعریف کند.

مجله امت واحده در  مسیر بررسی و بازخوانی همان مفاهیم اصیل اسلامی گام برمی دارد که جریان های تکفیری آن را انکار کرده اند. قواعد چندگانه مذکور، یکی از صدها قواعدی است که بزرگان اسلام با زحمت فراوان و در ط ول صدها سال به تبیین و توضیح آن پرداختند و اسلام اصیل را برای ما بیان کردند، اما با ظهور گروه ها ی تکفیری در عرصه حاضر لازم است بار دیگر این قواعد بیان شده، جلوی افراب و تکفیر گرفته شود.

 

فایل های پیوستی
امت واحده(1)
این فایل 125 بار دانلود شده است
ارسال نظر