پیش نشست دوم در کشور پاکستان
تاریخ انتشار : 1395/3/12

 

 پس از رایزنی ها، دبیرخانه موقتی در دفتر «یکجهتی کنسل»، با دبیری جناب آقای دکتر صاحب زاده ابوالخیر زبیر رئیس جمعیت علمای پاکستان،  تشکیل شد و جناب آقای سید اکبر ثاقب نقوی هم، به عنوان مسئول اجرایی، فعالیت های خود را آغاز کردند.

همچنین شورای عالی علمی در دو شاخه تشکیل شد:

  1. علمای شیعی؛ متشکل از 9 نفر 
  2. علمای شیعی و اهل سنت؛ متشکل از 15 نفر از علمای شیعه و سنی.
ارسال نظر