تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮ او درﺑﺎره ﺗﻘﯿﻪ، اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ، ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا، ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ و... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ِ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ.
تاریخ انتشار : 1397/3/30

ﮐﺘﺎب التوحید مهم ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺰد وﻫﺎﺑﯿﺎن دارد. وﻫﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ آﯾﺎت ﻗﺮآن، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮ او درﺑﺎره ﺗﻘﯿﻪ، اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ، ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا، ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ و... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ِ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ.

کلیدواژگان: وهابیت، کتاب التوحید، نقد وهابیت، محمد بن عبدالوهاب

نویسنده:

قادر سعادتی

فصلنامه تحقیقات کلامی - سال پنجم، شماره 19، زمستان 1396.

فایل های پیوستی
13970228000028
این فایل 188 بار دانلود شده است
موارد مرتبط
ارسال نظر