مهاجران خاورمیانه ای و امنیت اروپا
در سال های اخیر منطقه خاورمیانه با بحران های شدیدی مواجه بوده که حاصل رقابت های ژئوپلتیکی و تقابل هویتی و ایدئولوژیکی قدرت های منطق های، مداخلات و وزنکشی قدرت های بزرگ و رشد تروریسم و بنیادگرایی رادیکال میباشد.
تاریخ انتشار : 1397/10/24
منبع : فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ,

برآیند چنین شرایطی وقوع جنگها و منازعات مختلف بود که تا به امروز ادامه یافته و منجر به آواره شدن میلیونها نفر و مهاجرت عده کثیری به اروپا شده است. با توجه به این مسأله، پژوهش حاضر درصدد است تا ابعاد مختلف پیامد های امنیتی ورود مهاجران خاورمیانه ای را به منطقه اروپا مورد مطالعه و مداقه قرار دهد. روش پژوهش، تحلیلی تبیینی است و از رهیافت نظری - مکتب کپنهاگ جهت تبیین و تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سونامی مهاجران به منطقه اروپا، شاخص های امنیتی کشور های این حوزه جغرافیایی را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تهدید قرار داده است؛ به عبارتی، هجوم مهاجران خاورمیان های به اروپا، منجر به افزایش تهدیدات تروریستی، برهم خوردن ترکیب قومی و متعاقبا یکپارچگی ملی، تقابل فرهنگی و چند فرهنگ گرایی، قدرت گرفتن احزاب راستگرای افراطی و تضعیف ثبات سیاسی کشورها در اروپا شده است. همچنین، ورود مهاجران، علاوه بر تحمیل هزینه های مالی برکشورها، روند تقویت همگرایی اتحادیه اروپا را به عنوان یک نهاد بین المللی با چالش مواجه ساخته است.

 

برای دریافت اصل مقاله به فایل پیوستی مراجعه فرمایید.

فایل های پیوستی
مهاجران خاورمیانهای و امنیت اروپا
این فایل 60 بار دانلود شده است
موارد مرتبط
اجلاس ساحل ... راه گشا یا مشکل آفرین؟
هسته «الزرقاء»، تروریسم احیا می شود!
روایتی از افشاگری گاردین از نحوه ترور رهبر القاعده یمن توسط آمریکا
ارسال نظر