چیستی افراط گرایی در اسلام سیاسی: ریشه های هویتی و کنش هنجاری
اندیشه سلفی گری و پدیده خشونت افراط گرایی از جمله مسائل پربسامد در مطالعات سیاسی و بین المللی به شمار می رود.
تاریخ انتشار : 1397/11/16
منبع : فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام ,

نویسندگان:

 دکتر علی آدمی - گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

عبداله مرادی - روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

در حالی که با یک نگرش تقلیل گرایانه و متاثر از این همانی اسلام با بنیادگرایی تلاش می شود تمامی اسلام با همه تنوع و تکثر فکری، فقهی، فسلفی و سیاسی آن به افراط گرایی فروکاسته شود، اما به نظر می رسد شناخت ماهیت افراط گرایی مستلزم مطالعه ای عمیق تر در لایه های شکل گیری اسلام سیاسی معاصر است.

بر این اساس هدف اصلی در این مقاله تشریح مفهوم نظری و جریان های عینی «افراط گرایی در اسلام سیاسی» می باشد. لذا پرسش اصلی این مقاله این است که؛ «ریشه های هویتی و عناصر هنجاری مفهوم افراط گرایی در اسلام سیاسی چگونه تبیین می گردد؟» بر این اساس فرضیه اصلی اینگونه طرح می گردد که؛ گروههای سلفی-حدیثی که مبارزه سیاسی و حتی فرهنگی برای کسب قدرت را صرفا از طریق کاربرد خشونت و حربه تکفیر علیه مخالفان و براندازی خشن حکومت ها می دانند، تا خلافت اسلامی را احیا و قانون شریعت را اجرا نمایند جریان «اسلام سیاسی افراطی» تعریف می شوند.

برای تکمیل فرضیه فوق نمودار های درختی- مفهومی از نسبت های فکری و جریانی گروههای سلفی با یکدیگر در چارچوب اسلام سیاسی و همچنین شاخصه های هنجاری اسلام سیاسی افراطی به عنوان منبع اصلی قوام دهنده درونی هویت افراط گرایی، ارائه می گردد.

 

جهت دریافت اصل مقاله به فایل پیوستی مراجعه فرمایید.

فایل های پیوستی
موارد مرتبط
هسته «الزرقاء»، تروریسم احیا می شود!
استناد به ابن تیمیه به عنوان مرجع سلفیت در سریال مصری
جدال داعش و القاعده بر سر اقامه دین
ارسال نظر