ساختارهای مالیاتی تشکل های تروریستی: به عنوان مثال عراق
این کتاب پدیده تروریسم بین المللی را بررسی می کند. میان پولشویی و عملیات های تروریستی ارتباط برقرار می کند و شیوه های خدعه آمیزی که تشکل های تروریستی بدان پناه می برند را برملا می کند.
تاریخ انتشار : 1399/2/14
بازدید : 267
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0

 انتشارات «المطبوعات للتوزیع و النشر» کتاب جدیدی با عنوان «الهیاکل المالیة للتنظیمات الإرهابیة: العراق نموذجا/ ساختارهای مالی تشکل های تروریستی: عراق به عنوان مثال» تألیف «صادق علی حسن» را منتشر ساخته است.

این کتاب به بررسی مسائل زیر می پردازد: پدیده تروریسم بین المللی، ایجاد ارتباط میان پولشویی و عملیات های تروریستی، فاش کردن شیوه-های کلاهبرداری تشکل های تروریستی برای حواله پول و پولشویی بدون درگیری امنیتی که با استفاده از انجمن های خیریه آغاز می شود و به پروژه-های جعلی می رسد، اسامی مستعار و استفاده گسترده از تکنولوژی پیشرفته، تأسیس شبکه های ارتباط اجتماعی برای جذب تروریست ها و اجرای عملیات های تروریستی و معرفی توافق نامه های بین المللی مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

مطالب کتاب در 5 فصل تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: تأمین مالی گروه ها و تشکل های تروریستی، حمایت مالی تروریسم در عراق پس از سال 2003، تأثیر راهبردهای بین المللی و منطقه ای و گسترش تروریسم در عراق، بررسی و پیشگیری از تروریسم به وسیله تدابیر سیاسی، اقتصادی و امنیتی و در پایان بررسی پدیده تروریسم در عراق و مقابله با آن.

 

کلمات کليدي:
مرتبطات
غزوة نیویورک
افراط گرایی
زمینه های رشد تروریسم در عراق؛ با تأکید بر جریان بعثی تکفیری داعش
تحلیلی بر جریان بعثی تکفیری داعش