كيف يفكر الجهاديون..الأيديولوجية والدعاية
جهادی ها چگونه می اندیشند؟ آیا می توان با پدیده افراط گرایی جهانی، قبل از شناخت آن، مبارزه کرد؟
تاریخ انتشار : 1399/6/16
بازدید : 30
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0


«كيف يفكر الجهاديون..الأيديولوجية والدعاية/ جهادی ها چگونه می اندیشند، ایدئولوژی و تبلیغ» عنوان مقاله ای است که با این فرضیه آغاز می شود: «نمی توان بدون شناخت عقیده افراط گرایی جهانی با آن مبارزه کرد؛ زیرا ریشه کن کردن این آمیزه از تفکر اعتقادی و اهداف سیاسی، مستلزم بررسی دقیق و تقابل فکری پایدار است».
این مقاله می گوید که گروه های سلفی - جهادی برای مشروعیت بخشی به ایدئولوژی خود، به آیات قرآن و احادیث استناد می کنند.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که اشاره های قرآنی و روایی، در تمامی تبلیغات داخلی و خارجی این گروه ها مرکزیت دارد؛ به گونه ای که 50% تبلیغات این گروه ها را، آیات قرآن تشکیل می دهند؛ یعنی در مقابل نیز استناد به آیات قرآن و احادیث، نقش مهمی در ابطال ایدئولوژی جهادی خواهد داشت. معمولا شیوه های استناد این گروه ها به آیات و روایات نادیده گرفته می شود و باعث می شود تا عناصر افراطی بر اساس فهم خود به تفسیر آن بپردازند که به نوبه خود از نقش مهمی که رهبران دینی در مقابله با افراط گرایی ایفا می کنند نیز ممانعت بعمل می آورد.
هرچند استناد به آیات و روایات در تبلیغات ممکن است صرفا ابزاری برای تقوای ظاهری و توجیهی برای اقدامات وحشیانه این گروه ها باشد؛ اما استفاده این گروه ها از آن، نشان می دهد که هدف اصلی آنان پشتیبانی کامل اعتقادی است. بر اساس ایدئولوژی سلفی- جهادی، رفتارهای پیامبر (علیه الصلاة و السلام) و اصحاب ایشان، نمونه عالی رفتارهای اسلامی است و آنان می کوشند تا با استناد به این رفتارها برای رفتارهای خود توجیه شرعی بتراشند.

مرتبطات
افراط گرایی
Why terrorists quit? The disengagement of Indonesian Jihadists
بوکو حرام؛ از دعوت مسالمت‌آمیز تا جهاد مسلحانه
داعش؛ خاورمیانه در آتش جهادگرایان
بربریت مدرن: تاملی بر اکنون و آینده داعش