ISIS the state of terror
تاریخ انتشار : 1395/6/9
بازدید : 563
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0
جسیکا استرن و جی. ام برگر دو تن از متخصصان آمریکایی در زمینه ی ترور هستند که مدل جدید از خشونت افراطی ای را تشریح می کنند، که داعش آن را به عنوان اهرمی برای امپراطوری مرگ خود در عراق و شام استفاده می کند. و شبکه ای بین المللی را نشان خواهند داد که به سرعت در خارومیانه، شمال آفریقا و اطراف جهان در حال گسترش است. این کتاب به دنبال بیان نوآوری های ایدئولوژیکی است که داعش برای جذب بی سابقه ی نیروهای جدید از غرب، به کار می گیرد. همچنین ترکیبی را بیان می کند، از ویدئوی افراد ناشناسی که کسی آنها را نمی شناسد، با ابزار پیشرفته ای که برای استفاده از شبکه های اجتماعی در اشاعه ی جنایاتش به کار می برد و جذب نیرویی که در دنیا مستقر کرده مانند موفقیتش در جذب هزاران نفر از غربی ها. از مطالبی که محققان در این کتاب بررسی کرده اند: درنده خویی داعش، سوء استفاده از زنان و بچه ها، به کارگیری وحشت هم برای اداره کردن رهبران جهان و هم برای کنترل طرفدارانش، برای ساختن جامعه ی پیچیده ی خود. این محققان در این کتاب بیان می دارند که ترسیم یک چشم انداز برای اولیت بندی در مقابله با داعش و تحریکات موزیانه ی او، توسط سران کشورهای جهان، بسیار ضروری است.
مرتبطات