مرتبطات
پایتخت داعش در افغانستان
گزارش شبکه طلوع از نابودی داعش در اچین افغانستان
اعضای داعش در دانشگاه کابل
روش های آموزشی داعش برای کودکان در افغانستان
ارسال نظر